Vind - oändlig energi

◀ Tillbaka

Väderkvarnar roterade för redan hundratals år sedan, men numera kan vi med moderna vindturbiner tygla luftströmmarna effektivt som ström. Vindkraftverk kräver bara ett litet markområde, vilket är effektivt i relation till den energimängd som produceras. Finlands vindkraftverk producerar i medeltal två eller tre megawatt el, de största upp till fem megawatt.

Vindkraft är den form av elproduktion som växer snabbast i världen och Finlands vindförhållanden är goda för att producera vindkraft. I Finland kan man ännu öka vindkraftkapaciteten avsevärt, emedan bara cirka en procent av den el som förbrukas i Finland produceras med vindkraft.

Vindkraften ger inga direkta upphov till utsläpp i luft, vatten eller markgrund och HST favoriserar därför nordisk vindkraft.

◀ Tillbaka

Vind - oändlig energi

Förnybara energikällor vatten och vind

Den el som HST använder i sin trafikverksamhet har producerats med nordisk vatten- och vindkraft. Även den el som vi använder i våra fastigheter har producerats genom förnybara energikällor.

Koldioxidutsläppen från produktion med vind- och vattenkraft är noll.

Tuulimyllyt