Fragor och svar

◀ Tillbaka

Varför köper HST el som producerats av förnybara energikällor?

Vid produktion av el som åstadkoms med vatten- och vindkraft uppstår inga direkta koldioxidutsläpp eller avfall. Vatten och vind är även förnybara energikällor och det är möjligt att öka deras kapacitet.

Det strategiska målet för HST:s målprogram 2010–2015 är att HST:s spårtrafik bevarar sin position som regionens mest miljövänliga trafikform. I enlighet med målprogrammet har HST bundit sig till att förbättra energieffektiviteten inom såväl trafikeringen som fastigheterna.

Bedömning av miljökonsekvenserna och kontinuerlig utveckling av miljöverksamheten har framhävts i HST:s verksamhet. År 2013 började man utarbeta ett verksamhetssystem inom HST. Verksamhetssystemet omfattar kontroll av kvalitet och miljö samt frågor kring arbetshälsa och -säkerhet. Man kommer att ansöka om certifiering av verksamhetssystemet före 2015.

Är vattenkraft till skada för miljön?

Vattenkraft är en förnybar och globalt klimatvänlig form av energiproduktion, vars produktion inte ger upphov till några direkta koldioxidutsläpp.

Produktionen av vattenkraft orsakar ändå lokala skadliga konsekvenser för vattenmiljön. Dessa anknyter till förändringar i naturtillståndet, till exempel att konstgjorda bassänger byggs och att fiskarnas naturliga vandringsleder bryts. Med fisktrappor som byggts i samband anläggningar gör man det möjligt för vandringsfisk att stiga upp till sina lekplatser i älvarna.

Vattenkraftens potential för att minska koldioxidutsläpp är betydande.

Produktionen av vattenkraft kan regleras enkelt och snabbt och den används därför i synnerhet för produktion av reglerkraft. Produktionen av vattenkraft ökas alltså under konsumtionstoppar och minskas när förbrukningen är låg. Med hjälp av reglerkraft kan man ersätta kolkraftverk med CO2-utsläpp som producenter av reglerkraft. Man kan öka vattenkraften hållbart genom att förbättra kapaciteten i existerande kraftverk.

Livslängdsmodeller ger för handen att i kallt klimat producerar vattenkraftverk indirekt cirka 15 g CO2-utsläpp/kWh. Koldioxidutsläppen från vattenkraft är cirka 50 gången mindre än utsläppen från alternativa former av fossil energiproduktion.

källa: ilmasto-opas.fi

Ger produktionen av vindkraft upphov till skador för miljön?

Vindkraft är bränslefri energi som inte ger utsläpp i luft, vatten eller markgrund. Liksom all energiproduktion har även produktionen av vindkraft negativa konsekvenser för miljön. Konsekvenserna från vindkraft för miljön kan indelas i effekter som uppträder under byggande, under drift och när driften upphör.

Olägenheterna när vindkraften är i drift har anknytning till landskapsaspekter samt ljud och blinkande ljus och skuggor som orsakas av rotorbladens rotation.

Användningen av ett vindkraftverk påverkar inte den omgivande växtligheten. Kraftverket påverkar däremot djurbeståndet. De största konsekvenserna av att vindkraft används anses vara de som påverkar fågelbeståndet. Undersökningar ger för handen att i synnerhet flyttfåglar och övervintrande fåglar ändå lär sig undvika vindkraftverken och man har inte observerat att populationerna av fåglar som bygger bo i närheten minskar.

Det är möjligt att öka vindkraftkapaciteten avsevärt och anläggningarna kan placeras exempelvis till havs där konsekvenserna för landskapet och från ljud är små. Ju mer naturenlig vindenergi man producerar, desto större är elleveranssäkerheten och desto mindre mängd skadliga utsläpp når luften. De koldioxidutsläpp som produktionen av vindkraft i sig släpper ut är cirka 10 g/kWh och de består närmast av utsläpp som uppstår när vindkraften byggs, monteras, transporteras och underhålls. Med hänsyn till strukturen av Finlands elproduktion har det uppskattats att vindkraften skulle minska utsläppen av växthusgaser med cirka 700 g CO2/kWh.

källa: tuulivoimatieto.fi

Hur kan man minska metrons och spårvagnarnas energiförbrukning?

Man kan påverka kollektivtrafikens energiförbrukning genom att planera rutterna så att de är smidiga, utbilda förarna i ekonomiskt körande och se till att vagnparken är i gott skick.

HST har bundit sig till att förbättra energieffektiviteten såväl i trafikerandet som sina fastigheter. Kommunernas energieffektivitetsavtal (KETS) ställer upp mål för kontrollen, minskningen och rapporteringen av energiförbrukningen i våra fastigheter Vi understryker livslängdstänkande i anskaffningar och byggande.

◀ Tillbaka