Kysymyksiä ja vastauksia

◀ Takaisin

Miksi HKL hankkii uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä?

Vesi- ja tuulivoimalla aikaansaadun sähkön tuotannossa ei synny suoria hiilidioksidipäästöjä eikä jätettä. Vesi ja tuuli ovat myös uusiutuvia energianlähteitä, joiden kapasiteetin lisääminen on mahdollista.

HKL:n tavoiteohjelman 2010–2015 strategisena tavoitteena on, että HKL:n raideliikenne säilyttää asemansa seudun ympäristöystävällisimpänä liikennemuotona. Tavoiteohjelman mukaisesti HKL on sitoutunut parantamaan energiatehokkuutta sekä liikennöinnissä että kiinteistöissä.

Ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristötoiminnan jatkuva kehittäminen ovat korostuneet HKL:n toiminnassa. HKL:ssä aloitettiin vuonna 2013 toimintajärjestelmän laatiminen. Toimintajärjestelmä kattaa laadun, ympäristön ja työterveys- ja työturvallisuusasioiden hallinnan. Toimintajärjestelmälle tullaan hakemaan sertifiointi vuoteen 2015 mennessä.

Onko vesivoimasta haittaa ympäristölle?

Vesivoima on uusiutuva ja globaalisti ilmastoystävällinen energiantuotantomuoto, jonka tuotannosta ei synny suoria hiilidioksidipäästöjä.

Vesivoiman tuotannosta aiheutuu kuitenkin vesiympäristölle paikallisia haitallisia vaikutuksia, jotka liittyvät luonnontilan muutoksiin, kuten tekoaltaiden rakentamiseen ja kalojen luontaisten kulkureittien katkeamiseen. Laitoksen yhteyteen rakennetuilla kalaportailla mahdollistetaan vaelluskalojen nousu kutujokiin.

Vesivoiman potentiaali hiilidioksidipäästöjen vähentäjänä onkin merkittävä. Vesivoiman tuotantoa voidaan säätää helposti ja nopeasti, ja siksi niitä käytetään erityisesti säätövoiman tuotannossa. Vesivoiman tuotantoa siis lisätään kulutushuippujen ajaksi ja vähennetään alhaisen kulutuksen aikana. Säätelyvoiman käytöllä voidaan korvata CO2-päästöjä aiheuttavia hiilivoimaloita säätelytehon tuottajina. Vesivoimaa voidaan lisätä kestävästi parantamalla olemassa olevien voimalaitosten kapasiteettia. Elinkaarimallien mukaan kylmässä ilmanalassa vesivoimala tuottaa välillisesti CO2 -päästöjä noin 15 g/kWh. Vesivoiman aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat noin 50 kertaa vähemmän kuin vaihtoehtoisten fossiilisten energiantuotantomuotojen aiheuttamat päästöt.

 

lähde: ilmasto-opas.fi

Onko tuulivoiman tuottamisesta haittaa ympäristölle?

Tuulivoima on polttoainevapaata energiaa, josta ei synny päästöjä ilmaan, veteen tai maahan. Kuten kaikella energiatuotannolla, myös tuulivoimalla on negatiivisia ympäristövaikutuksia. Tuulivoiman ympäristövaikutukset voidaan jakaa rakentamisen aikaisiin, käytön aikaisiin ja käytön lopettamisesta aiheutuviin vaikutuksiin.

Tuulivoiman käytön aikaiset haitat liittyvät maisemallisiin näkökohtiin sekä lapojen pyörimisestä aiheutuvaan ääneen ja valon ja varjon vilkkumiseen. Tuulivoimalan käyttö ei vaikuta sen ympärillä olevaan kasvillisuuteen. Sen sijaan eläimistöön voimalalla on vaikutuksia. Tuulivoiman käytön aikaisista vaikutuksista isoimpana pidetään vaikutuksia linnustoon. Tutkimusten mukaan erityisesti muuttavat ja talvehtivat linnut oppivat kuitenkin karttamaan tuulivoimaloita eikä niiden lähistöllä pesivien lintujen ole populaatioissa ole todettu pienenemistä.

Tuulivoimakapasiteettia on mahdollista lisätä merkittävästi, ja laitokset on mahdollista sijoittaa esimerkiksi merelle, jolloin maisema- ja äänivaikutukset ovat pienet. Mitä enemmän luonnonmukaista tuulienergiaa tuotetaan, sitä suurempi on sähkön toimitusvarmuus ja sitä vähemmän ilmaan pääsee haitallisia päästöjä.

Tuulivoiman tuottamisen omat hiilidioksidipäästöt ovat noin 10 g/kWh ja ne muodostuvat lähinnä tuulivoiman rakentamisen, kasaamisen, kuljettamisen ja huollon aiheuttamista päästöistä. Suomen sähköntuotannon rakenne huomioituna on arvioitu, että tuulivoiman kasvihuonekaasupäästöjä vähentävä vaikutus on noin 700 gCO2/kWh.< p/>

lähde: tuulivoimatieto.fi

Miten metron ja raitiovaunujen energiankulutusta vähennetään?

Joukkoliikenteen energiankulutukseen vaikutetaan suunnittelemalla reitit sujuviksi, kouluttamalla kuljettajat taloudelliseen ajamiseen sekä kalustovalinnoilla ja huolehtimalla kaluston hyvästä kunnosta.

HKL on sitoutunut parantamaan energiatehokkuutta paitsi liikennöinnissään myös kiinteistöissään. Kuntien energiatehokkuussopimus (KETS) asettaa tavoitteet kiinteistöjemme energiankulutuksen seurannalle, vähentämiselle ja raportoimiselle. Hankinnoissa ja rakentamisessa painotamme elinkaariajattelua.

◀ Takaisin